Statut Stowarzyszenia PODGORZE.PL

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie PODGORZE.PL i zwane jest dalej
Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, otwartym, apolitycznym, samorządnym, stojącym ponad podziałami religijnymi i trwałym zrzeszeniem osób związanych pochodzeniem, zamieszkaniem, pracą zawodową, społeczną lub sympatią z dawnym Wolnym Królewskim Miastem Podgórze.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

§ 5

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju.

§ 6

1. Stowarzyszenie może używać pieczęci o treści ustalonej przez Zarząd.
2. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, logo oraz może wydawać legitymacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

Stowarzyszenie może współpracować z organami państwowymi, samorządowymi, oraz polskimi i zagranicznymi organizacjami w celu realizacji zadań zbieżnych z celami Stowarzyszenia.

§ 8

Stowarzyszenie nie wyręcza instytucji państwowych i samorządowych w realizacji ich zadań.

§ 9

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nie należące do Stowarzyszenia.

§10

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 11

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
3. wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem
w zakresie oprogramowania – 58.1,
a. działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania – 58.2.,
b. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana –
94.99.Z.,
c. działalność związana z reprezentowaniem mediów – 73.12.,
d. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,
e. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B,
f. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizownych sklepach –
47.19.Z,
g. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet –
47.91.Z,
h. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami – 47.99.Z,
i. działalność organizatorów turystyki – 79.12.Z ,
j. działalność agencji reklamowej – 73.11.Z,
k. działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych – 79.90.A,
l. działalność w zakresie informacji turystycznej – 79.90.B,
m. działalność portali internetowych – 63.12.Z,
n. restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne – 56.10.
o. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych –
59.11.Z.

 

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 12

Do celów Stowarzyszenia należy:
1. Upowszechnianie wiedzy o historii i współczesności Podgórza, jego zasobach kulturowych, walorach przyrodniczych, specyfice i tradycjach.
2. Inicjowanie, popieranie i współdziałanie, a także organizowanie wszelkich zamierzeń i prac związanych z harmonijnym rozwojem społeczno-gospodarczym Podgórza, obejmując swą działalnością zagadnienia nauki, edukacji, dokształcania zawodowego i równych szans, kultury, sztuki i ochrony zabytków, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, ekologii i rozwoju przestrzennego, a także transportu i komunikacji.
3. Promocja Podgórza w świadomości mieszkańców Krakowa, Małopolski, Europy i świata.
4. Rozwijanie zainteresowania przeszłością, teraźniejszością i przyszłością Podgórza.
5. Integrowanie lokalnej społeczności, rozbudzanie patriotyzmu lokalnego; działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Podgórza oraz realizowanie idei „małej ojczyzny” i „społeczeństwa obywatelskiego”.
6. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony obiektów zabytkowych i dziedzictwa narodowego oraz podnoszenia atrakcyjności turystycznej Podgórza.
7. Tworzenie obywatelskich inicjatyw prawnych.
8. Wyrażanie opinii na temat spraw dotyczących Podgórza.

§ 13

Stowarzyszenie realizuje swe cele statutowe poprzez:
1. Organizowanie imprez o charakterze promocyjnym i kulturalnym (kulturotwórczym), a w szczególności: wykładów, wystaw, wycieczek, koncertów, festiwali, konkursów, Dni Otwartych Drzwi oraz szkoleń, konferencji, warsztatów, seminariów.
2. Popieranie artystów związanych z Podgórzem pochodzeniem lub twórczością.
3. Współpracę z władzami samorządowymi, mediami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, w tym lokalnymi stowarzyszeniami i klubami sportowymi.
4. Obsługę osób, grup i instytucji chcących bliżej poznać Podgórze.
5. Opracowywanie i upowszechnianie wydawnictw popularyzujących historię i kulturę Podgórza (działalność wydawnicza).
6. Wspieranie wydawania lokalnej prasy realizującej cele statutowe.
7. Prowadzenie wirtualnej prezentacji dzielnicy (Podgórski Portal Internetowy www.podgorze.pl).
8. Prowadzenie biura.
9. Inne, które będą realizować cele statutowe.

§ 13a
By pokryć bezpośrednie koszty realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić swoją działalność odpłatnie.

                                                                                        Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 14

Członkami Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne i prawne, które popierają jego działalność, identyfikują się z jego celami, współpracują w realizacji jego zadań statutowych, zgłoszą pisemną deklarację przystąpienia oraz zobowiążą się do regularnego opłacania składek.

§ 15

Członkowie Stowarzyszenie dzielą się na:
1. zwyczajnych
2. wspierających
3. honorowych

§ 16

Członkiem zwyczajnym może zostać obywatel RP lub obcokrajowiec – także niemający miejsca zamieszkania na terytorium RP, który ukończył 18 lat, pragnący uczestniczyć w działaniach Stowarzyszenia, który zostanie przyjęty przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 17

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członek wspierający będący osobą prawną działa za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

§ 18

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub na rzecz Podgórza.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek.

 

§ 19

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia z głosem stanowiącym
2. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia
3. Korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
4. Zgłaszania wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia

§ 20

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów
2. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
3. Regularnego płacenia składek
4. Dbania o majątek oraz dobre imię Stowarzyszenia

§ 21

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 22

Obowiązkiem członka wspierającego jest świadczenie pomocy finansowej, merytorycznej, rzeczowej lub innej zdeklarowanej na rzecz Stowarzyszenia minimum raz w roku. Członek honorowy zwolniony jest z wszelkich obowiązków wobec Stowarzyszenia.

§ 23

Utrata członkostwa może nastąpić na skutek:
1. Złożenia pisemnej rezygnacji
2. Utraty osobowości prawnej przez członków wspierających
3. Śmierci osoby fizycznej
4. Skreślenia z listy członków z powodu:
a. łamania Statutu
b. nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia
c. działania na szkodę Stowarzyszenia
d. systematycznego uchylania się od udziału realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
e. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań

§ 24

Ustanie członkostwa następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

                                                                                       Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 25

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków
2. Zarząd Stowarzyszenia
3. Komisja Rewizyjna

§ 26

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 27

Członek Stowarzyszenia może sprawować we władzach Stowarzyszenia tylko jedną funkcję.

§ 28

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 29

Zarząd Stowarzyszenia może składać się od 3 do 5 osób w tym: Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika oraz dwóch członków. Do składu 3 osobowego powołuje się Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika. Zarząd może pobierać wynagrodzenie na podstawie powołania przez Walne Zgromadzenie Członków, które wytypuje Pełnomocnika do podpisania umów z Zarządem Stowarzyszenia.

§ 30

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się w trybie jawnym, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 31

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walnym Zgromadzeniem Członków kieruje Prezes Stowarzyszenia lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Zarządu.
3. Walne Zgromadzenie jest zwoływane raz na rok.4. Termin i miejsce obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania wraz z podaniem proponowanego porządku obrad.
5. Drugi termin posiedzenia może odbywać się w tym samym dniu, lecz co najmniej 30 minut później co należy podać w zawiadomieniu o posiedzeniu.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały przy obecności: w I terminie – co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w II terminie – bez względu na liczbę obecnych.

§ 32

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Powinno zostać zwołane w ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 33

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Stowarzyszenia
2. Uchwalenie statutu i jego zmian
3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
4. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
5. Ustalanie wysokości składek członkowskich
6. Rozpatrywanie wniosków oraz podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych władz Stowarzyszenia
7. Uchwalanie wytycznych w sprawie działalności finansowej Stowarzyszenia
8. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
9. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych
10. Skreślanie członków Stowarzyszenia z listy.

§ 34

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz.

§ 35

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Realizacja celów Stowarzyszenia

2. Reprezentacja Zarządu: Prezes lub Wiceprezes jednoosobowo, w razie nieobecności Prezesa lub Wiceprezesa dwóch członków zarządu razem

3. Bieżące kierowanie sprawami gospodarczymi i organizacyjnymi Stowarzyszenia
4. Ustalanie okresowych planów działalności i budżetu Stowarzyszenia
5. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
6. Składanie sprawozdań z działalności Zarządu Walnemu Zgromadzeniu Członków
7. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków
8. Sprawowanie zarządu oraz podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia
9. Przyjmowanie członków.

§ 36

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

§ 37

Pracami Zarządu kieruje Prezes lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Zarządu.

§ 38

Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może zatrudniać pracowników.

§ 39

1. W razie gdy skład Zarządu Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonuje Zarząd. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu, najlepiej spośród osób, które podczas wyborów kandydowały do władz Stowarzyszenia, ale w wyniku zdobycia mniejszej ilości głosów nie weszły do władz.
2. W przypadku ustąpienia w toku kadencji Prezesa Zarządu, wybór nowego prezesa odbywa się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

§ 40

Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.

§ 41

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.

§ 42

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, które wybierają spośród siebie przewodniczącego.

§ 43

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zgromadzenia.
2. Kontrola opłacania składek członkowskich.
4. Składanie sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
5. Przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia.
6. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków. W razie braku inicjatywy zarządu Komisja Rewizyjna zwołuje Walne Zgromadzenie.

§ 44

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.

§ 45

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 46

Komisja Rewizyjna może dokooptować do swojego składu na miejsce zwolnione w czasie trwania kadencji nowych członków Komisji, w ilości nieprzekraczającej 1/3 ogólnej ilości członków Komisji.
Komisja rewizyjna może powołać mężów zaufania do pomocy przy przeprowadzanych kontrolach Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, oraz członkowie Komisji Rewizyjnej:
1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej,
3. nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

 

Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 47

1. Majątek stowarzyszenia tworzą:a. Składki członkowskie
b. Zapisy, spadki, darowizny i dotacje
c. Ruchomości i nieruchomości
d. Dochody z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej
e. Wpływy z działalności statutowej
f. Wpływy ze sponsoringu
g. Dochody z działalności gospodarczej
2. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

§ 48

1. Dla ważności oświadczeń w sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagany są dwa podpisy: dwóch dowolnych członków zarządu działających łącznie.
2. Do ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis dowolnego członka zarządu. Możliwe jest wydanie jednorazowego upoważnienia członkowi stowarzyszenia, upoważnienie wydają dwaj dowolni członkowie zarządu.

§ 49

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 50

Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywania jego majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 51

1. Uchwały w sprawie zmian w Statucie podejmuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów przy obecności minimum 50% członków Stowarzyszenia.
2. W przypadku nie uzyskania bezwzględniej większości głosów w pierwszym terminie, uchwała zapada zwykłą większością głosów w drugim terminie niezależnie od ilości obecnych.
3. Każda zmiana w Statucie wymaga rejestracji w Sądzie.

§ 52

Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. Do podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagana jest większość 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% członków.

§ 53

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach.